1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren mesafeye bađlý olan bir elektronik ücret sistemi Macaristan’da yürürlülüđe girecektir. Bu sistem, Macaristan karayollarýnda (otoyol, otoban ve anayol) toplam 6513 km’yi etkileyecektir.

HU-GO adý verilen bu yeni sistem, Avrupa Birliđi’nin teknolojik gerekliliklerine ve Avrupa Elektronik Ücret Servisi (EETS) ilkelerine uygun olan bir sistemdir.

CLICK HERE FOR MORE INFORMATION AND ORDER THE OBU DEVICES TODAY!

Bu yükümlülük, maksimum ađýrlýđý 3.5 tonu geçen araçlar için geçerlidir. Mesafeyle ilgili olan bu ücret ţu koţullara bađlýdýr: aracýn kullanacađý yol türü (otoban, hýz limiti olmayan yol, otoyol, ya da yol), aracýn kategorisi (J2, J3, J4) ve emisyon standartlarý. 3.5 ton üzeri maksimum ađýrlýđa sahip olan araç kategorileri dingil sayýsýna bađlý olarak düzenlenmiţtir: J2 iki dingile sahip olan araçlara, J3 üç dingile sahip olan araçlara ve J4 de dört ya da daha fazla dingile sahip olan araçlara verilir. Otobüsler (B2) ve D1 kategorisine giren araçlar önceden olduđu gibi e-ücret etiket sistemini satýn almalýdýrlar.

Yeni ücret sistemi nasýl kullanýlýr?

HU-GO ücret sistemi ödeme için iki seçenek sunar:

  • Yerleţik ünite (bir onay katýlýmcýsýnýn yardýmý ile)
  • Önceden satýn alýnan biletler

Ücret servisine kayýt olmanýz gerektiđini bilmeniz önemlidir, bunun dýţýnda sadece önceden satýn alýnan biletler ile seyahat edebilirsiniz. 20 Haziran 2013 tarihine kadar müţteri hizmetleri sitesinden (www.hu-go.hu) ya da istediđiniz bir satýţ noktasýndan katýlabilirsiniz.

1. Yerleţik ünite (onay /ödeme katýlýmcýsý)

Ýç yollarý sýk sýk kullanacak olanlar için, bu yönetim servis iţletmesi ücret ödemeleri için oldukça rahatlatýcý bir çözüm olabilecek nitelikteki yerleţik ünite cihazýný sunuyor. Sürücüler ücret servisi içi önceden kayýt yapmalýlardýr ve bir onay/ödeme katýlýmcýsý ile bir sözleţme imzalamalarý gerekmektedir. Sürücüler, ücretli yollarda seyahat etmeden önce bu servise kaydolurken bir hesap açmalý ve ön ödeme yapmalýdýrlar. Bu hesap ücret servisi tarafýndan yönlendirilir ve seyahat için ödenecek miktar önceden hesaba yatýrýlmalýdýr.

2. Önceden alýnan iliţkisel biletler

HU-GO sistemini kullanacak sürücüler iliţkisel biletlerini internet üzerinden, HU-GO’nun müţteri hizmetleri sitesi www.hu-go.hu adresinden ya da belirli satýţ noktalarýndan (iletiţim merkezleri, satýţ ortaklarý) ya da güzergahlarýný da hesaplayabilecekleri yerleţik terminallerden(Kiosklar) satýn alabilirler. Bunun için, sürücüler güzergahýn baţlangýç ve bitiţ noktalarýný (en fazla dört iletiţim noktasý ile) seçmeliler ve aracýn ana verilerini (kayýt numarasý, uyruk, çevresel departman, dingil sayýsý, izin verilen maksimum ađýrlýk, kamyon durađý bildirimi, araç yüksekliđi) girerek yapabilirler. Ýliţkisel biletler önceden satýn alýnmalýdýr! Tüm sürücüler biletlerini ücretli yollarý kullanmadan önce satýn almalýdýr (en fazla 30 gün önceden olmak üzere). Önceden satýn alýnan iliţkisel biletler iki takvim günü için geçerlidir, ücret bölümlerinden direkt olarak önceden satýn alýnan iliţkisel biletler bir sonraki takvim gününün sonuna kadar geçerli olacaktýr ve her iki durumda da planlanan güzergah bir kez kullanýlabilir.

Müţteri hizmetleri ve satýţ noktalarý

State Motorway Management Ltd.(bundan sonra SMMC) ţirketi HU-GO sisteminin satýldýđý ve yönetildiđi 20 servis ofisinde sizleri beklemektedir. Buna ek olarak, SMMC, Hegyeshalom ve Rajka yakýnlarýnda üç satýţ noktasý açacaktýr (ödeme yöntemleri: dolar ve euro, banka kartlarý, yakýt kartlarý). Yukarýdakine ek olarak, bu ţirket ülke içindeki tüm satýcýlarý içine alarak geniţ bir satýţ ađý kuracaktýr yani yaklaţýk olarak 1,700 satýţ noktasý kuracak ve sýnýrlardaki istasyonlarda da hizmet verecektir. Ayrýca, biletler HU-GO müţteri hizmetleri sitesi www.hu-go.hu üzerinden de satýn alýnabilir.

Ücret-Kontrolü

Macaristan’daki ücretli yol sisteminin yetkisiz kullanýmýnýn kontrolü iki farklý ţekilde gerçekleţecektir. Temel olarak, sabit izleme istasyonlarý (internet) ve araçlarýn üzerinde bulunan mobil ödeme kontrol ekipmanlarý ile (trafiđi durdurmadan) gerçekleţecektir. Buna ek olarak, SMMC’nin ţu anda da sahip olduđu kontrol sistemi, teknik altyapýsý sayesinde gerekli verileri toplamak için tamamen uygundur ve bunun yanýnda hava ve ţimţek durumlarýný deđiţtirme, gün ve gece imkaný da bulunmaktadýr, bu ţekilde araçlarýn gereken ücreti ödeyip ödemediđi tespit edilir.

Yetkisiz kullaným olduđu durumda cezalandýrýlmak için iki yol vardýr:

  • Yerinde – ettiđiniz – yol kullanýcý kontrolü;
  • Yerinde olmadan kayýtlý araç sahibi / sürücünün durmadýđý anda, bir ilkenin uygulama, sözde objektif sorumluluk kabul edilemez.

Ayrýca yabancýlarýn izinsiz alanýn ülkeye ileri geri ne zaman, olan nokta, üzerinde durmadan, geriye dönük olarak para cezasýna çarptýrýlabilir.